Kieno skola

2020 rupjūčio 23 d. prof. Vytautas Landsbergis

-- Pardaviau jus, vaikeliai, į kolchozą užrašiau.

     Ir pravirko.

Tai rašytojo Mykolo Karčiausko vaikystės prisiminimas, kaip verkė

jo tėvas grįžęs iš priverstinio būsimųjų kolūkiečių susirinkimo.

Buvęs ūkininkas suvokė, kad pats atidavė šeimą į baudžiavą.

O ar dabartiniai suprantame, kad tai vyko enkavedistų ir stribų

teroro sąlygomis?

Gudų batka neverkia ir neverks, pardavęs terorizuojamą, spardomą tautą

amžinai astravinei "Rosatomo" baudžiavai.

Dešimtys miijardų skolos -- kaltės už nusikalstamai pastatytą nuostolingą

BAE Astrave prie Vilniaus. Kas mokės? Kuo mokės?

Kad mokės laisve -- tai aišku, bet gudų arba baltgudžių laisvė jau ir dabar

parduota, ir matome, kokia kaina ši tauta mėgina ją atsikovoti. Tad batka

užstatė savo vaikų laisvių ir žemių likučius. Kokia teise, kas įgaliojo?

O palūkininkas "Rosatomas" iš savo nagų jau nepaleis. Panaudos paties

batkos šių dienų enkavedistus ir stribus. Dirba gerai!

Ir batka geras -- težlunga viskas, teišnyksta net šalis, o aš liksiu!

Lietuvos laikysena dėl Astravo skolos, po kuria Drozdų dvarponis pakišo

baltarūbius kumečius -- vienintėlė teisinga. Tebankrutuoja. Lietuva tikrai

nemokės, juolab už savo kartuvių virvę.

Gal išpirks antstolių aukcione supirkėja Kinija, nuo to neapsaugosim.

Bet reikia šviesti Europą, Europos Sąjungą. Jai aiškins ir jau aiškina , kad

gudus baltgudžius būtina šelpti, nors eurus toliau pragers batka su "Euratomu".

Tie nė už ką neleis, kad Europos parama eitų žmonėms, aplenkdama dvarą.

Vargšai primušti žmonės bus laikomi įkaitais ir jauku pagraudenti Vakarų

turtuolius. O Kostas Kalinauskas vis neateina.

Reikia šviesos ir tiesos, švietimo. Mužickaja prauda paprasta. Nebus

laimės po maskoliais. Tą kaip tik sakė Kastusis Kalinouskis.

Kažin, ar pobaudžiavinė Lietuva jau gana apsišvietė.